O mně

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D

kandidát do výboru České onkologické společnosti

 • 47 let, ženatý, 3 děti
 • od roku 2012 Senior konzultant, Sunderby sjukhus, Luleå, Sweden

Vzdělání:

 • 1995 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 - První atestace - Radioterapie prvního stupně
 • 2003 - Postgraduální vzdělání - Molekulární a buněčná biologie a
  virologie (Ph.D.)
 • 2004 - Druhá atestace - Klinická onkologie
 • 2011 - Habilitace – obor Onkologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2011 - Mezinárodní onkologická ESMO atestace
 • 2016 - Soudní znalec pro obor onkologie

Profesní zájmy:

 • Karcinom prsu
 • Gastrointestinální nádory
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádorová genetika

Kontakt

Celé CV ke stažení

foto: Simon Elliasson

Kandidatura

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po 25 letech praxe mám ve svém oboru dostatek českých i zahraničních zkušeností, které mohu zúročit ve prospěch českého zdravotnictví. Kromě mnohaletého působení na Onkologické klinice VFN mám zkušenost a znalost problematiky onkologie regionální (z Příbrami, Pleše, Nymburka, Kutné Hory).

Jsem hlavním autorem třikrát vydané monografie „Klinická a radiační onkologie pro praxi“, autorem nebo spoluautorem více než 40 článků v časopisech s impakt faktorem a (spolu)řešitelem mnoha grantů. Jsem jedním ze spoluzakladatelů a organizátorů Klubu mladých onkologů. Pracuji též jako soudní znalec.

Od roku 2012 řídím onkologickou péči v severním Švédsku. Její přednosti bych rád prosadil i u nás: efektivitu práce, minimální byrokracii a korektnost.

Je to právě znalost fungování zdravotních systémů ve Skandinávii, která mi umožňuje osvobodit se od řešení problémů stereotypními postupy dlouhodobě uplatňovanými v České republice. Naopak, na řadu problémů se dokáži podívat z jiného úhlu, a mohu navrhnout taková řešení, která se jinde osvědčila a jsou zároveň aplikovatelná i u nás.

Času na prosazování svých priorit budu mít dostatek. Tři týdny z měsíce koordinuji léčbu švédských pacientů a účastním se videokonferencí z pohodlí domova, a to pouze v dopoledních hodinách.

Ve výboru ČOS hodlám:

 • detailně rozpracovat Národní onkologický program,
 • centralizovat chirurgickou léčbu, radioterapii a rozhodování multidisciplinárního týmu o léčebném postupu a indikaci léčby,
 • decentralizovat podání systémové léčby,
 • podporovat těsnou spolupráci nejen se SROBF i s dalšími odbornými společnostmi s cílem poskytovat tu nejlepší možnou péči,
 • posílit vzájemnou komunikaci v rámci ČOS,
 • zavést registry dle diagnóz včetně implementace bloků pro kvalitativní hodnocení všech modalit léčby, tj. nejen léčby systémové.

Osobně se domnívám, že nefunkční základní systém nelze spravit výměnou jedné součástky. Proč nevyužít současné příznivé situace, kdy v každé komoře parlamentu máme zkušeného onkologa a kdy se českému hospodářství nebývale daří, k systémovým změnám a opatřením ku prospěchu zdravotníků, pacientů a jejich blízkých, organizátorů, plátců i poskytovatelů péče jakož i průmyslu.

Děkuji předem všem kolegům, kteří podporují mou kandidaturu. Zasadím se o to, aby naše priority byly naplněny.

1

Detailně zpracovat Národní onkologický program (NOP)

Výchozí stav: NOP je existuje v podobě několika odstavců publikovaných na webu www.onconet.cz dne 12. 4. 2013, tj. je zastaralý, nerozpracovaný. Využitelnost NOP je nízká.

Cíl: Vypracovat Národní onkologický program jakožto smělý strategický plán s výhledem na dvě nebo tři desetiletí, který je zaštítěn státními orgány, ke kterému se vyjádří odborníci ministerstev, parlamentu, pojišťoven, lékaři všech oborů, statistici, ekonomové, PR specialisté apod.

Vše začíná od i) monitoringu epidemiologické situace, ii) vyhodnocení trendů ve výskytech různých nádorů, iii) podchycení příčin pozorovaných trendů, iv) navržení opatření primární a sekundární prevence, … a přechází do léčebné části v) definice a kvalifikovaný odhad potřebných kapacit ambulantní a lůžkové péče, kapacit personálních včetně kvalitní pregraduální i postgraduální výuky dostatečného množství specialistů – lékařů i onkologických sester. vi) Je třeba pomoci plátcům péče hledat rezervy ve zdravotnickém systému a tyto ušetřené prostředky věnovat do náležité prevence nebo inovativní léčby tak, aby se za stejný objem péče dosáhlo lepších výsledků onkologické léčby.

2

Centralizace operační a radiační léčby a rozhodování multidisciplinárních týmů (MDT)

Výchozí stav: Chybí provázanost léčby onkologické a chirurgické. Je akceptována operativa na chirurgických odděleních, která nesplňují mnohé kvalitativní ukazatele jako parametry technického vybavení, počty ročně operovaných pacientů a neprokazují erudici týmu jak formálně (atestacemi apod.) tak i kvalitativně (dobrými onkologickými výsledky své operativy). Situace v radiační onkologii je po této stránce lepší, nicméně může být dále zlepšena. Ne každý pacient je diskutován na indikačním zasedání MDT.

Cíl: Vzhledem k významu chirurgické léčby je nezbytná užší mezioborová spolupráce. Je tedy třeba vejít v intenzivní jednání se příslušnými odbornými společnostmi ČLS JEP a pojišťovnami a požadovat, aby došlo k centralizaci operativy pouze do takových oddělení a klinik, která naplní kritéria kvality daná minimálními počty prováděných zákroků, parametry technického vybavení, které prokáží erudici týmu jak formálně (atestacemi apod.), tak i kvalitativně (dobrými onkologickými výsledky své operativy).

Výsledky léčby radiační musí být také průběžně kvalitativně vyhodnocovány.

Každý pacient by měl být po stanovení diagnózy malignity prezentován na indikacích MDT s cílem nastavit úvodní fázi léčby. Další prezentace pacienta MDT musí nastat při dokončení předem definované fáze léčby, před změnou modality nebo před ev. nasazením „centrových léků“.

3

Decentralizace podání tzv. „centrových léků“

Výchozí stav: Současný stav, kdy je centralizováno podání tzv. „centrových“ léků v komplexních onkologických centrech (KOC), je pozůstatkem nešťastného rozhodnutí o podobě onkologické péče v KOC v minulém desetiletí.

Takový model je dlouhodobě neudržitelný, a to z různých důvodů:

 • Dojíždění do KOC přináší pacientům spoustu komplikací; je fyzicky vyčerpávající, časově i finančně náročné a zatěžuje i rodinné příslušníky, přátele.
 • Lékaři v regionálním onkologickém centru (ROC) jsou často nespokojení a frustrovaní. Omezené léčebné možnosti je staví do podřízené role.
 • Zdravotnický personál v KOC je zbytečně pracovně přetížený.
 • A navíc KOC nemá dostatečnou kapacitu pečovat o všechny pacienty v regionu.

Cíl: Ze Švédska jakožto hlavní onkolog regionu vím, že model „indikace multidisciplinárním týmem ROC+KOC, léčba v místě bydliště, registrace nemocného ve specifickém registru“ je koncept životaschopný, preferovaný pacienty, rodinami i zdravotníky. Šetří se náklady na dopravu i čas všech zúčastněných při stejné lékové nákladovosti. Pojišťovny se díky povinnému zápisu z jednání multidisciplinárního týmu (MDT) a povinné registraci do specifického registru nemusí obávat o zvýšení nákladů poté, co dojde k přesunu podání léků na ROC. Každý pacient musí mít v dokumentaci KOC i ROC zápis ze zasedání MDT před zahájením léčby a dále pokaždé, když se jedná o nové nasazení „centrového léčiva“.

4

Spolupráce se SROBF a dalšími odbornými společnostmi

Výchozí stav: Mnohdy se setkáváme s partikulárními zájmy jedinců nebo úzkého okruhu osob, které pak ve výsledku poškozují pacienta. Jako soudní znalec mohu potvrdit, že nekoordinovaná léčba může vést ke smrti pacienta.

Cíl: Je zapotřebí široké mezioborové diskuze nad plánovanými kroky jednotlivých společností, aby docházelo ke koordinovanému sledu kroků směřujících ke zlepšení výsledků onkologické léčby bez ohledu na léčebnou modalitu.

Jedním z klíčových bodů NOP by mělo být vypracování doporučeného standardu léčby určité malignity, který rozdělí odpovědnost a role jednotlivým zdravotnickým subjektům, ve kterém bude specifikováno nepodkročitelné minimum diagnostických vyšetření i časové intervaly pro každý léčebný krok (např. intervaly podezření na malignitu – histologické potvrzení malignity; interval potvrzení na malignitu – rozhodnutí MDT týmu; interval od rozhodnutí MDT týmu do zahájení léčby / operace, apod.). Na rozdíl od mnohých již vytvořených standardů je tedy kladen důraz na komplexnost a provázanost jednotlivých kroků.

Mít tímto způsobem rozpracované standardy je vhodné především pro zdravotníky, kteří pečují o nemocné s nádory, ale nejsou přímo specialisty na tuto problematiku. I pro odborníky představuje užitečný „check list“, aby se vyloučilo, že se na něco kvůli extrémnímu pracovnímu vytížení či z jiných důvodů nezapomnělo.

5

Posílit vzájemnou komunikaci v ČOS

Výchozí stav: Na webové stránce www.linkos.cz lze po určité době pátrání nalézt jako jediný komunikační kanál email na sekretářku ČOS, na předsedkyni ČOS a na webmastera linkosu. Členská základna se o činnosti výboru dozvídá jen ze zápisů, možnost otevřít v průběhu volebního období diskuzi nad určitými tématy v rámci široké členské základny je téměř nemožné. Rychle získat odbornou nebo organizační radu cestou www.linkos.cz nelze.

Cíl: Probudit web www.linkos.cz a uvést ho do podoby „2019“. Přidat diskuzní fóra, videosekvence, odborné aktuality, průběžnou komunikaci mezi výborem a členskou základnou, možnost vytvořit medailonky všech členů ČOS.

6

Změnit strukturu registrů na „dle diagnózy“

Výchozí stav: Současné registry jsou přežitkem vytvořeným v minulých letech s cílem udržení přehledu nad preskribcí „centrové léčby“.

Cíl: Změnit registry tak, aby umožnily registraci pacienta dle diagnózy, a doplnit do registrů moduly sloužící k hodnocení kterékoliv modality léčby tak, aby mohly být využity k analýzám kvality poskytované péče. Tato „sebeevaluace“ umožňuje hledat rezervy v péči, optimalizovat lokální léčebné postupy pro následující období a hledat rezervy – lidské, materiálové, organizační a jiné.

Podporují mě

Martin Sýkora
Martin Sýkora

Honzu jsem poznal v ordinaci, asi před 15 lety, poté, co převzal léčbu mojí maminky. Poznal jsem tam úplně jiný přístup lékaře, než na jaký jsem byl zvyklý. Byla to kombinace nevídané empatie a ohromné profesionality. Později jsem měl příležitost poznat jej blíže, ať už soukromně nebo i pracovně a vím, že obě zmíněné stránky jeho povahy mají pořád stejnou sílu. Jeho přehled v oboru, zkušenosti a neustálá touha hledat nové možnosti léčby jej určitě staví do role vhodného kandidáta do vedení tak významné společnosti, jakou je Česká onkologická společnost. Jeho účast bude velkým přínosem jak pro odborníky lékaře, tak i pro nás, pacienty. Rozhodněte se správně, prosím.

Martin Sýkora, přítel, podporovatel, podnikatel